عزیز آریانفر

۲ - تاریخ هپتالیان

ادامه

۱ - تاریخ هپتالیان

ادامه

تاریخ کوشانیان

ادامه

نگاهی به ریشه های تباری و تاریخ دیرین و باستانی مغول ها

ادامه

نگاهی به پیشینه تورکان باستان

ادامه

نگاه تاریخی و تحلیلی به لشکرکشی شوروی به افغانستان

ادامه

از اسکیتا تا هند - آریایی های قدیم: افسانه ها و تاریخ

ادامه

خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ

ادامه

شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی در افغانستان - جلد دوم

ادامه

شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی در افغانستان - جلد نخست

ادامه

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و گستره یی پارسی دری - جلد سوم

ادامه

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و گستره یی پارسی دری - جلد دوم

ادامه

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و گستره یی پارسی دری - جلد نخست

ادامه

ایران بزرگ سرزمینی در گستره سه میانرودان

ادامه

دولت ها و توده های [باشنده] دشت های اروآسیا: از عهد باستان تا کنون

ادامه

تاریخسازی ها، افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیر» و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز

ادامه

نگاهی به رنگين کمان سپهر سياسی کشور

ادامه

نگاهی توصیفی به پرونده مختومه دیورند از منظر رئال پولیتیک و نیاز تاریخی به بازگشت به توافقات ژنو

ادامه

لحظه های از یاد رفته تاریخ دیپلماسی افغانستان - آغاز بازی بزرگ و پدید آیی افغانستان

ادامه

افغانستان در نقشه های جغرافیایی

ادامه

افغانستان - سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیک در کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی

ادامه

جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست های جهانی

ادامه

مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال - جنگ اول افغان و انگلیس در سال های 1838-1842

ادامه

خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها

ادامه

دیدگاه ها و یادداشت ها - کتابواره آگاهی بخش انترنتی

ادامه

دولت و اپوزیسیون در افغانستان - ویژگی های مبارزه سیاسی در سال های ١٩١٩-١٩٥٣

ادامه

كتاب تذكر الانقلاب

ادامه

نبرد افغانی استالین - سیاست قدرت های بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون

ادامه

روسیه و افغانستان - سیر تاریخی ریختیابی سیمای روسیه در افغانستان

ادامه

شکست تجاوز بریتانیا بر افغانستان

ادامه

پدیدآیی پاکستان و مساله پشتون

ادامه

ابر هاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان

ادامه

رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان در نیمه نخست سده بیستم

ادامه

دیورند به «پایان خط» نزدیک می شود! میخ آخر بر تابوت «تابوی» دیورند

ادامه

صادق هدایت: سوشیانسی که پس از مرگ به گیتی آمد

ادامه

اشکی در سوگ آموزگار از دست رفته

ادامه

خط دیورند گستره مرزی افغانستان و پاکستان میان پشتونستان، قبایلستان و طالبستان

ادامه

کشور شاهی افغانستان و ایالات متحده امریکا

ادامه

سخنرانی عزیز آریانفر در همایش بین المللی «رودکی و هزار سالگی شعر پارسی» به تاریخ های 4-5 ماه نوامبر 2008، آلماآتی

ادامه